Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Κit, Εφαρμογής ASB 05.01.10, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193152).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2019