Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.22/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων – ΑΔΑ : ΩΚ0Χ6-ΝΧΩ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Νο3 Β.Κ. Αντίκυρας, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/09/2019