Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 98 /19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας COLISTIMETHANE SODIUM PD.SOL.INF 1.000.000IU/VIAL γ ι α Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΩ9Γ6-73Ω

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΩ9Γ6-73Ω

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/10/2019