Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 92/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL INF 100MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Ε8Ψ6-95Α

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ε8Ψ6-95Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2019