Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 90/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Βηματοδότες VVIR Πλήρες Σετ (Α6) και Απινιδωτές DDDR DF-4 και VVIR DF-4 ( Κατηγορία Β 9 ) του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΚΛ96-Ρ5Υ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΚΛ96-Ρ5Υ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/10/2019