Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 49/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας DOLUTEGRAVIR, ABACAVIR, LAMIVUDINE, F.C. TAB (50+600+300) MG για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΑΛΣ6-Ψ7Ρ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΑΛΣ6-Ψ7Ρ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2019