Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ 22/2019 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Ασφαλτικών – ΑΔΑ: Ψ7ΗΣ6-ΩΙΠ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ασφαλτικών». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/10/2019