Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/19 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού – ΑΔΑ: ΨΙ776-ΡΧΞ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης αναβάθμισης του λογισμικού Microfocus Cobol Server του μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης υλικού της ΠΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων Ευρώ (59.900,00 €) πλέον το ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2019