Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/19) του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους – ΑΔΑ : 6ΥΠΔ6-ΩΣΧ

Το ΚΕΔΑ/Ζ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) Η/Ζ, για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον το ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΥΠΔ6-ΩΣΧ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.7/19

Τροποποίηση Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. Δ.7/19

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 96/19 για την Προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας με Συνοδό Εξοπλισμό για την Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ω9ΨΡ6-6Γ4

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω9ΨΡ6-6Γ4

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 49/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας DOLUTEGRAVIR, ABACAVIR, LAMIVUDINE, F.C. TAB (50+600+300) MG για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΑΛΣ6-Ψ7Ρ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΑΛΣ6-Ψ7Ρ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 89/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 4500 ANTI, TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 10.000 ANTI, TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 14.000 ANTI, TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 18.000 ANTI για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝ Α:61Ψ06-ΓΑ3

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:61Ψ06-ΓΑ3

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 97/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL SOL. INF 10GR/VIAL και IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL SOL. INF 5GR/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ:64ΣΕ6-ΞΚ4

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:64ΣΕ6-ΞΚ4

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 79921 για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης FOB Ακτίου και Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-177Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης FOB Ακτίου και Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-177Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 950.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.23/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων – ΑΔΑ : Ω67Τ6-558

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (η οποία θα προκύπτει χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Αγωγών Καυσίμου και Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Νο3 Β.Κ. Αντίκυρας, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (01/19) για την Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 προς Κάλυψη Αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ (ΑΔΑ: 9Ο7Ρ6-ΝΞΙ)

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 προς κάλυψη αναγκών ΣΙ-ΣΜΥΑ όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (17.780,00€), άνευ ΦΠΑ [ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (18.846,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%].

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ:https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9F7%CE%A16-%CE%9D%CE%9E%CE%99

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Συγγράμματα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. 27/19 για την Προμήθεια «Μεταλλικών Μονών Υπερκείμενων Κρεβατιών και Στρωμάτων από Αφρώδες Πλαστικό» – ΑΔΑ: ΨΡΜΙ6-ΡΕΣ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Μεταλλικών Μονών Υπερκείμενων Κρεβατιών {Κουκέτα = Δύο (2) Μονά Κρεβάτια} και Στρωμάτων από Αφρώδες Πλαστικό,», στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προύπολογισθείσας αξίας 1.101.120,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Δ.27/19

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΨΡΜΙ6-ΡΕΣ

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. 28/19 για την Προμήθεια «Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων» – ΑΔΑ : 69ΔΛ6-2Μ4

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων», στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 573.723,20€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.