Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 22/19 της ΥΠ/ΠΑ για την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415» – ΑΔΑ : 6ΧΦΛ6-ΥΕΘ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  για την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.980.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/11/2019