∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.14/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών-Φρούτων με ΑΔΑ: 60ΓΑ6-9ΘΜ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό
έκπτωσης επί των λιανικών τιµών του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τµήµα Εµπορίου) για την περιοδική
προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών-Φρούτων, για τις ανάγκες της
115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς
δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 60ΓΑ6-9ΘΜ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/08/2019