Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 23/19 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου «Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου –ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξκων ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ» – ΑΔΑ : ΩΕΒΣ6-Υ9Γ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών,  για την Ανάδειξη Αναδόχου «Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου –ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξκων ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 580.645,17€,  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ή 720.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τριετία (240.000,00 € ετησίως).

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/09/2019