Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού 17/19 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους της ΥΠΗΔ – ΑΔΑ:ΩΒ6Σ6-3Ψ3

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) Η/Ζ, για την κάλυψη αναγκών της ΥΠΗΔ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας είκοσι επτά χιλιάδων Ευρώ (27.000,00 €) πλέον το ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΒ6Σ6-3Ψ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/09/2019