Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.3/19) για την Τεχνική Εξυπηρέτηση του Συγκροτήματος Βιολογικού Καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ με Λήψη Έγγραφων Ενσφράγιστων Προσφορών

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την τεχνική εξυπηρέτηση του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Πλήρες σώμα Πρόσκλησης

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2019