Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με Αριθμό Διακήρυξης 23/19 και ΑΔΑ: 6ΩΘΨ6-ΑΧ3

Η 206ΠΑΥ διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2019