Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού Έργου: Αντικατάσταση Υ/Σ ΜΤ ΟΣΕΑΑΥ 130ΣΜ (130ΣΜ-18-01) ΑΔΑ 6ΖΔΔ6-Σ3Δ

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού Έργου: Αντικατάσταση Υ/Σ ΜΤ ΟΣΕΑΑΥ 130ΣΜ (130ΣΜ-18-01) συνολικού ποσού 56.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΑΔΑ 6ΖΔΔ6-Σ3Δ

130ΣΜ-18-01 Διακήρυξη_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

130ΣΜ-18-01 ΤΕΥΔ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

130ΣΜ-18-01 OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

130ΣΜ-18-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed (1)

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/08/2019