Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 79/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Εμβολίου Κατά της Μηνιγγίτιδας (Ο/Ν:193273)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εμβολίων κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου  κάλυψης απαιτήσεων εμβολιασμού στρατευσίμων της Π.Α.  (Ο/Ν:193273)

Αναρτήθηκε στο 201 ΚΕΦΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/09/2019