Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 78/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Brake Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν:19EE46)

Τ0 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ (O/N:19EΕ46)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2019