Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 77/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού SENSOR WATER LEVEL,Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:193336)

Τ0 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:193336)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2019