Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 75/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Fuel Tank, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193297)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/07/2019