Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 74/19 του 201ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχή Υπηρεσιών Οδικής Μεταφοράς Υλικών από το Ηνωμένο Βασίλειο (Yeovil AFB) προς την Ελλάδα (ΑΒ Ανδραβίδας – 117ΠΜ) και αντιστρόφως.

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης-μεταφοράς οδικώς των κάτωθι υλικών της ΠΑ από το Ηνωμένο Βασίλειο (Yeovil AFB) προς την Ελλάδα (ΑΒ Ανδραβίδας – 117ΠΜ) και αντιστρόφως.

Trojan Horse specifications

LOADING PODS CHACON MRV-1

Transportation Plan

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2019