Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 73/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Πυροσβεστικού Αφρού και Κατασβεστικής Σκόνης Οχημάτων

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/07/2019