Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 61/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Εφαρμογής SB C-27J-28-A013, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:193046)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27 (Ο/Ν:193046).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/07/2019