Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/19) για την Προμήθεια Τυροκομικών-Αλλαντικών-Αυγών για Κάλυψη των Αναγκών της 112 Π.Μ.

Η 112 Π.Μ. προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο,σύμφωνα με την παρ. 4του άρθρου 117 του Ν.4412/16,με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών,για την προμήθεια διαφόρων Τυροκομικών–Αλλαντικών–Αλοιφών -Αυγών , για κάλυψη των αναγκών της Διαχείρισης Τροφοδοσίας –Λέσχης Αξιωματικών της 112 ΠΜ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1)έτους.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/09/2019