Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.12/19) της 115 ΠΜ Διαγωνισμού για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών με ΑΔΑ:6ΚΨΒ6-ΥΕΩ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για τη μίσθωση χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για το σύνολο των αυτόματων πωλητών, με απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση των ανώτατων τιμών πώλησης των υποχρεωτικών προϊόντων του Άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης, για κάλυψη αναγκών της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύμβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΚΨΒ6-ΥΕΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/07/2019