Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (01/19) της 135ΣΜ για την Προμήθεια Ακροπόδων, για την «Ανακατασκευή Τμήματος Λιμενοβραχίονα Α/Δ Σκύρου» -ΑΔΑ: 9ΩΗΚ6-Ψ9Ξ

Η 135ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΩΗΚ6-Ψ9Ξ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/08/2019