∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.11/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Εµφιαλωµένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ με ΑΔΑ: Ω8ΡΙ6-ΔΒ2

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικήάποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την
περιοδική προµήθεια εµφιαλωµένου νερού, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας τριών (3) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυηξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω8ΡΙ6-ΔΒ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/07/2019