Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 05/19 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών – Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης UPS με ΑΔΑ: Ω2ΨΩ6-ΗΥ1

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την
προμήθεια ανταλλακτικών – παροχή υπηρεσιών συντήρησης UPS της Πτέρυγας
σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ» της παρούσης. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ» της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση μόνο την χαμηλότερη τιμή) ανά είδος UPS (εργασίες και ανταλλακτικά), εντός της προϋπολογισθείσας αξίας τόσο για την προμήθεια ανταλλακτικών όσο και για την
παροχή υπηρεσιών για κάθε UPS, ως α/α 1 και α/α2 του κάτωθι πίνακα. Δεν
επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς μόνο για την παροχή υπηρεσιών ή μόνο για
την προμήθεια των ανταλλακτικών. Δύναται η κατάθεση προσφοράς μόνο για το
ένα είδος UPS.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω2ΨΩ6-ΗΥ1 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/07/2019