Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ . 80 /19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας TRASTUZUMAB INJ. SOL 600MG/5ML VIALx5ML για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΠΠΤ6-9Ν3

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/08/2019