Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 66/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Τμ. Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΖΙ36-Ε45

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΩΖΙ36-Ε45

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/07/2019