Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/19 και Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 25/19 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Ηλεκτρικής Εγκατάστασης -ΑΔΑ: 62ΑΤ6-9ΥΡ

H 206 ΠΑΥ διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος.

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ: 62ΑΤ6-9ΥΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 16/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2019