ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.24/19 της 206ΠΑΥ – ΑΔΑ: ΩΕΖΔ6-2ΡΙ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Στεγανοποιήσεις – Αποκαταστάσεις Βλαβών Κτηρίων Εργ. ΜΜ & ΕΕ Αράξου», με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2019