Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Επαναδιύλιση Μείγματος Καυσίμου προς Κάλυψη Αναγκών ΔΑΚ – ΑΔΑ : ΩΙΞ96-Φ7Υ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την επαναδιύλιση μείγματος καυσίμου JP-8 (F-34) – DIEZEL (F-54) προς κάλυψη αναγκών ΔΑΚ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/07/2019