Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.16/19 της Μ.ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου εντός της Μοίρας ΓΕΑ – ΑΔΑ: ΩΞ776-6ΧΘ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στεγνοκαθαριστηρίου, εντός χώρου της Μ.ΓΕΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιου εκτιμώμενου κύκλου εργασιών 18.000,00 €, δηλαδή 54.000,00 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανανέωσης.

Κριτήριο ανάδειξης του παρόχου υπηρεσιών στεγνοκαθαριστηρίου ορίζεται η μεγαλύτερη τιμή (Τ), η οποία προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο του υψηλότερου προσφερόμενου ποσοστού επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρου) που θα καταβάλλεται ως μίσθωμα του διατιθέμενου χώρου (Τ1), σε συνδυασμό με το προσφερόμενο (ενιαίο) ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των βασικών υπηρεσιών του στεγνοκαθαριστηρίου (Τ2), σύμφωνα με τα είδη της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» της διακήρυξης, δηλαδή: Τ = 40%*Τ1 + 60%*Τ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2019