Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Παραλαβής Προσφορών (Διακήρυξη 74/19)

Αποφασίζεται  η παράταση υποβολής προσφορών έως την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2019