Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελεσµάτων, Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.4/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια ∆ιάφορων Ειδών ∆ιατροφής Παντοπωλείου με ΑΔΑ: ΩΑ8Σ6-Φ7Μ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 4.1/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.4/2019, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, χωρίς να υπάρχει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας αξίας ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια διάφορων ειδών διατροφής-παντοπωλείου για τις ανάγκες της 115ΠΜ, για εβδοµήντα δύο (72) είδη από τα εβδοµήντα πέντε (75) είδη ανωτέρω παραγράφου, ήτοι για τα είδη µε α/α 1-7, 11-16, 18-20, 23, 25, 30, 35-40, 43-45, 49-55, 57, 58, 60-79, 83-96 και 101 της ∆ιακήρυξης ∆.4/19, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 39.501,10€, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Όροι και προδιαγραφές του ∆.4.1/19 ως τα Παραρτήµατα της παρούσας. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ8Σ6-Φ7Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2019