Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 79/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Εμβολίου Κατά της Μηνιγγίτιδας (Ο/Ν:193273)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εμβολίων κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου  κάλυψης απαιτήσεων εμβολιασμού στρατευσίμων της Π.Α.  (Ο/Ν:193273)

Αναρτήθηκε στο 201 ΚΕΦΑ

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού 05/19 και Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού 06/19 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών – Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης UPS της Πτέρυγας – ΑΔΑ: ΩΤΤΟ6-ΣΞΡ

Η 111ΠΜ ματαιώνει τον υπ’ αριθμ. 05/19 συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών – παροχή υπηρεσιών συντήρησης UPS της Πτέρυγας και προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση μόνο την χαμηλότερη τιμή) ανά είδος UPS (εργασίες και ανταλλακτικά), εντός της προϋπολογισθείσας αξίας τόσο για την προμήθεια ανταλλακτικών όσο και για την παροχή υπηρεσιών για κάθε UPS.

Η Πράξη Ματαίωσης και η νέας Προκήρυξης  αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΤΤΟ6-ΣΞΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (01/19) της 135ΣΜ για την Προμήθεια Ακροπόδων, για την «Ανακατασκευή Τμήματος Λιμενοβραχίονα Α/Δ Σκύρου» -ΑΔΑ: 9ΩΗΚ6-Ψ9Ξ

Η 135ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΩΗΚ6-Ψ9Ξ

Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 82/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Βηματοδότε ς DDDR ( Κατηγορία Α1) – Βηματοδότες 2 κοιλοτήτων VDDR ( Κατηγορία Α3) & Βηματοδότες VVIR συμβατοί με MRI (Κατηγορία Α7) του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: ΩΟΦΧ6-Η2Σ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΟΦΧ6-Η2Σ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/19) για την Προμήθεια Τυροκομικών-Αλλαντικών-Αυγών για Κάλυψη των Αναγκών της 112 Π.Μ.

Η 112 Π.Μ. προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο,σύμφωνα με την παρ. 4του άρθρου 117 του Ν.4412/16,με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών,για την προμήθεια διαφόρων Τυροκομικών–Αλλαντικών–Αλοιφών -Αυγών , για κάλυψη των αναγκών της Διαχείρισης Τροφοδοσίας –Λέσχης Αξιωματικών της 112 ΠΜ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1)έτους.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 85/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)-ΑΔΑ:ΨΞΙΓ6-4Λ7

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΞΙΓ6-4Λ7

Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 84 /19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)-ΑΔΑ:6ΔΡΟ6-Ρ57

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΔΡΟ6-Ρ57

Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρ ι θμ. 83 /19 για τ ην Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)-ΑΔΑ: ΩΙ476-Ο62

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΙ476-Ο62

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 09/19 – Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων (ΑΔΑ:ΩΠΖΞ6-Σ1Ο)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο,  διάρκειας τριών (3) ετών, για την «Προμήθεια 75 Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης – Ανίχνευσης – Έρευνας και Διάσωσης προς κάλυψη των αναγκών της Π.Α.» προϋπολογισθείσας αξίας 191.650,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 81/19 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών (Ειδικά Buffer, υγρά, KIT και ό,τι Υγειονομικό ή μη Υλικό Απαιτείται) για την Τέλεση Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων του Τμήματος Κυτταρικής Μοριακής Παθολογικής Ανατομίας (Σύστημα Ανοσοϊστοχημείας με Συνοδό Εξοπλισμό) του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΓΔΥ6-55Δ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΓΔΥ6-55Δ