Υπ’ αριθμ. 03/19 Πρόσκληση για την Υποβολή Ενσφράγιστων Έγγραφων προσφορών προς Σύναψη Σύμβασης, με αντικείμενο την Προμήθεια Ενός (1) Αξονικού Τομογράφου Κωνικής Δέσμης με Πλήρες Πακέτο Εφαρμογών Λογισμικού, στο Πλαίσιο της Δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

To Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την κατάθεση ενσφράγιστης έγγραφης προσφοράς σε ευρώ (€) για την προμήθεια ενός (1) αξονικού τομογράφου κωνικής δέσμης με πλήρες πακέτο εφαρμογών λογισμικού {Προμήθεια–Εγγύηση καλής λειτουργίας εξήντα (60) μηνών-Εκπαίδευση-Σύνδεση με το Ηospital Intelligent System-Τεχνική Κάλυψη), στο πλαίσιο της δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Πλήρες σώμα Πρόσκλησης

Παροχή Διευκρινίσεων (25-6-19)

Παροχή Διευκρινίσεων (27-6-19)

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2019