Υπ’ αριθμ. 01/19 Πρόσκληση για την Υποβολή Ενσφράγιστων Έγγραφων προσφορών προς Σύναψη Σύμβασης, με αντικείμενο την Προμήθεια και Συντήρηση Ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συστήματος Δύο (2) Επιπέδων (Biplane), στο Πλαίσιο της Δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

To Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την κατάθεση ενσφράγιστης έγγραφης προσφοράς σε ευρώ (€), με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και συντήρηση ενός (1) πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συστήματος δύο (2) επιπέδων (Biplane) {Προμήθεια – Διαμόρφωση Χώρου Τοποθέτησης – Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία – Εκπαίδευση – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) μήνες}, στο πλαίσιο της δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/07/2019