Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 6/19 για την Ανάδειξη Οικονομικού Φορέα Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού-SNACKS-Κρύα Σάντουιτς στους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας (112ΠΜ – 31ΜΕΕΔ – 380Μ.ΑΣΕΠΕ)

H 112 ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του υψηλότερου συνολικού μηνιαίου μισθώματος που θα προκύψει από το άθροισμα των μισθωμάτων ανά τύπο αυτόματου πωλητή και με τιμές πώλησης ειδών σύμφωνα με τους ειδικούς όρους – προδιαγραφές  της διακήρυξης.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/07/2019