Επαναληπτικός Διαγωνισμός Έργου «Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στο Α/Δ Σκύρου (135ΣΜ)» (135ΣΜ-18-01) – ΑΔΑ: 6ΜΘΕ6-Υ0Φ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/2528/Σ.496/730/18-06-19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στο Α/Δ Σκύρου (135ΣΜ)» (135ΣΜ-18-01) με Α.Α: 83233 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Τεύχος Μελέτης

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2019