Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Εκτέλεσης Λιμενικών Εργασιών με Αριθμό Διακήρυξης 20/19 και ΑΔΑ: ΩΙΨΔ6-2Β8

Η 206ΠΑΥ διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/06/2019