Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 01/2019 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Δύο (2) Συστημάτων Ραδιοζεύξεων με Αναμετάδοση-ΑΔΑ : Ω6ΨΛ6-8ΑΠ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια δύο (2) συστημάτων ραδιοζεύξεων με αναμετάδοση (CPV: 31711423-4), ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ (€48.387) χωρίς ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/06/2019