Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/19) για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών για την Κάλυψη των Αναγκών της 112 Π.Μ.

H 112ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός  σταδίου,σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16,με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών,για την προμήθεια διαφόρων νωπών ψαριών , για κάλυψη των αναγκών της Διαχείρισης Τροφοδοσίας –Λέσχης Αξιωματικών της 112 ΠΜ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1)έτους.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2019