Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 21/19 της 206ΠΑΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή Τμήματος Λιμενοβραχίονα Α/Δ Σκύρου»-ΑΔΑ:6ΛΦΣ6-ΕΩΡ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/06/2019