Διαγωνισμός Έργου «Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Αγχιάλου (111ΠΜ)» (111ΠΜ-19-01) – ΑΔΑ:ΩΘΤΛ ΝΞΒ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/2524/Σ.494/732/18-06-19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Αγχιάλου (111ΠΜ)» (111ΠΜ-19-01) με Α.Α: 83237 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Τεύχος Μελέτης

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2019