Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων με ΑΔΑ: 6ΗΥΧ6-ΞΞΚ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθειας αγαθών θέματος, προς κάλυψη περιοδικών αναγκών Μονάδος, με την υπογραφή σύμβασης δύο (2) ετών ή μέχρι την ανάλωση του συμβατικού ποσού, (όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔ:6ΗΥΧ6-ΞΞΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/06/2019