Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών με ΑΔΑ: Ψ0Π26-Ξ4Α

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερουποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίουπιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Ηλείας, για την
προμήθειας αγαθών θέματος, προς κάλυψη περιοδικών αναγκών Μονάδος, με την
υπογραφή σύμβασης δύο (2) ετών ή μέχρι την ανάλωση του συμβατικού ποσού,
(όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ0Π26-Ξ4Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/06/2019