Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 62/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ANIDULAFUNGIN PD.C.SO.IN 100MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΥΔ26-ΑΨΚ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΥΔ26-ΑΨΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/06/2019