Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.16/19 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (ΑΔΑ:ΩΦΔΛ6-ΣΞΞ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας(ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ (€), για την Προμήθεια «Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ»

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2019